WEBSITE VAN DE VRIENDEN VAN HET SBO

logo van de Vrienden van het SBO
 

Home

Deze website is van de Stichting Vrienden van het SBO. Ingevolge wettelijke voorwaarden voor het behoud van de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status, zijn per 1 januari 2014 regels van kracht voor verstrekking van informatie. Deze regels hebben als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.
 
Algemeen
Ouderen kunnen een kwetsbare groep vormen. In de hedendaagse complexe samenleving zijn begrippen als zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en deelname aan het maatschappelijk en sociaal verkeer sleutelwoorden. Zelf doen, zelf regelen en zelf organiseren. De huidige maatschappij maakt dat ouderen langer zelfstandig zijn. Voor veel ouderen is dat geen probleem, maar de realiteit is dat ouderdom met gebreken komt en het zijn vaak deze ouderen waar verlies van zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn intrede doet. Bij deze groep is er een groeiende behoefte aan ondersteuning variërend van praktische hulp (voorzieningen in en om huis) tot informatie, advies en bemiddeling. Het SBO Hellevoetsluis (SBO) stelt deze kwetsbare ouderen als belangrijkste doelgroep.
 
Het SBO biedt praktische ondersteuning op het niveau van vriendendienst en burenhulp. Het SBO verstrekt informatie en advies, verwijst en bemiddelt bij het verkrijgen van adequate hulp. Het SBO signaleert met betrekking tot problemen en vragen op lichamelijk, psychisch en sociaal terrein of met andere woorden op het gebied van welzijn, zorg en wonen.
 
Doelstelling
Om de SBO diensten zo laagdrempelig mogelijk te houden, hanteert het SBO als stichting zonder winstoogmerk, zeer lage tarieven. Deze tarieven wegen zelfs niet op tegen de kosten die het SBO moet maken om de dienstverlening op peil te houden en zijn doelstellingen te realiseren. Vandaar dat het SBO ook een beperkte subsidie ontvangt van de gemeente Hellevoetsluis. Maar ook daarmee blijft het SBO niet uit de rode cijfers. Om toch voldoende financiële middelen te vergaren werd in 1993 de "Stichting Vrienden van het SBO" opgericht om conform de statuten het SBO financieel te ondersteunen.
 
De doelstelling is in artikel 2 van de statuten vastgelegd en luidt:
 
"De stichting heeft ten doel: Het financieel ondersteunen van kortlopende projecten op het gebied van welzijn voor ouderen en gehandicapten en het ondersteunen van de vrijwilligers van de Stichting SBO, alsmede al hetgeen het vorenstaande kan bevorderen, alles in de ruimste zin."
 
Ook levert deze stichting een bijdrage aan de jaarlijkse vrijwilligersdag die aan alle vrijwilligers van het SBO wordt aangeboden als dank voor het vele werk dat zij elk jaar belangeloos verzetten.
De vriendenstichting verkrijgt deze financiële middelen door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en incidentele acties (artikel 3). Daarnaast bemiddelen de Vrienden van het SBO bij het werven van sponsoren die het SBO financieel of in natura willen steunen. Omdat de Stichting Vrienden van het SBO is erkend als ideële instelling zijn giften onder de geldende voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
 
Contact
De stichting is te bereiken op de volgende manier:
 
Stichting Vrienden van het SBO
Postadres: p/a Polaris 34
3225 GT Hellevoetsluis
 
Telefoon: 0181-322273 (op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur)
Website: http://vriendensbonu.nl
E-mailadres: vrienden @ sbonu.nl
 
Registergegevens
De stichting Vrienden van het SBO is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 41134039
Het bankrekeningnummer is NL79RABO0156.0455.40
Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting Vrienden van het SBO is 803015392
 

Bestuur

Samenstelling en beloningsbeleid
Samenstelling
de heer H. Kruithof, voorzitter
de heer E. Weeder, penningmeester
de heer J. Pors, lid
de heer V. Bijker, lid
 
Beloningsbeleid
De bestuursleden zijn vrijwilligers bij de Vrienden van het SBO en ontvangen geen beloning of enige vergoeding voor de verrichte bestuurswerkzaamheden
 

Beleidsplan

Beleidsplan [pdf]
 

Verslagen

Over het jaar 2022
Over het jaar 2021
Over het jaar 2020
 

Valid HTML 4.01 Transitional Valide CSS!

Via deze link gaat u direct naar de website van het SBO zelf
logo van het SBO